Martes 19 de febrero

Sigue el invierno en las

Rumania mi pais A donde vas ¿Por qué te equivocaste?

Romania , tara mea ? Unde mergi? De ce ai gresit drumul?

Corupţia, şantajul, dezinformarea, intoxicarea informativă, falsificarea istoriei şi a realităţii contemporane, manipularea informaţiilor, pornografia, compromiterea ideilor, a personalităţilor istorice sau contemporane, dezagregarea familiei şi a instituţiilor naţionale fundamentale: biserica, şcoala, armata, conflictul social, crearea antisemitismului, monopolul mass-mediei, finanţelor, controlul şi direcţionarea opiniei publice, a justiţiei, stăpânirea directă sau indirectă a guvernelor, comerţului, industriei, crima politică, lovitura de stat, alcătuiesc arsenalul armelor folosite de oculta internaţională pentru distrugerea societăţilor creştine tradiţionale şi a statelor naţionale’’, scrie Radu Theodoru în a sa excepţională carte întitulată ’’România ca o pradă’’.

Presiunile de natură politică, economică, financiară, socială şi psihologică exercitate din afară şi asupra noastră, sunt tot mai vizibile, mai cu seamă că ţara noastră este o naţiune preponderent ortodoxă, iar distrugerea credinţei şi înlocuirea ei cu o religie unică, mondială, este un deziderat dintre cele mai importante aflate în planul de înrobire a lumii.

De fapt, aşa după cum se poate observa cu ochiul liber şi mintea limpede, ţări din fostul bloc comunist precum Ungaria, Polonia, Bulgaria, România sunt subjugate centrelor financiare internaţionale, cele care au produs criza financiară internaţională. În privinţa României, ţara care a ajuns pe ultimul loc în Europa privind nivelul de trai, putem spune că sunt respectate întocmai obiectivele de subjugare, de aservire scopurilor ocultei internaţionale, care impun şi aici o nouă formă de sclavie, prin folosirea tehnicilor moderne de uniformizare a conştiinţelor, de spălare a creierelor, de manipulare şi supunere oarbă a maselor prin intermediul mass-mediei.

Băncile sunt toate privatizate şi au capital majoritar străin, resursele naturale şi toate celelalte bogăţii sunt cedate sau înstrăinate către structuri străine, iar datoria externă către organizaţiile ocultei planetare-FMI şi Banca Mondială, se va ridica în curând la peste 100 de miliarde de euro.

În majoritatea sondajelor de opinie, românii se consideră o naţiune ce se află în faţa unei crize sociale economice şi politice fără ieşire.

Dar asta nu-i împiedică-din păcate, să privească detaşaţi, cu indiferenţă, cu nepăsare la ceea ce li se întâmplă, punând întregul dezastru naţional doar pe seama crizei mondiale şi a incopetenţei celor care ne conduc, deşi realitatea este cu totul alta.

Atacurile care vin din exterior sunt susţinute din interior de cei aserviţi scopurilor oculte de dominare a lumii, şi care, deşi au crescut treptat în agresivitate, au ajuns ca, astăzi, războiul psihologic şi mediatic să devină un fapt obişnuit care nu mai deranjează aproape pe nimeni.
T

uzla, Romania la 5 iulie 2018
Profesor Jurist Dragoi Marin Director Adjunct Ziarul Radio Metafora Seattle, W.A.,USA www.radiometafora.ro  

Rumania mi pais A donde vas ¿Por qué te equivocaste?

Corrupción, chantaje, desinformación, intoxicación informativa, falsificación de la historia y la realidad contemporáneas, manipulación de la información, pornografía, ideas comprometedoras, personalidades históricas o contemporáneas, desintegración de la familia e instituciones fundamentales nacionales: iglesia, escuela.

El monopolio de los medios de comunicación, las finanzas, el control y la dirección de la opinión pública, la justicia, el gobierno directo o indirecto de los gobiernos, el comercio, la industria, los delitos políticos, el golpe de estado, conforman el arsenal de armas que utiliza el ocultismo internacional para destruir las sociedades cristianas tradicionales y los estados nacionales » escribe Radu Theodoru en su excepcional libro titulado » Rumania como presa ».


Las presiones políticas, económicas, financieras, sociales y psicológicas ejercidas desde afuera y sobre nosotros son cada vez más visibles, especialmente porque nuestro país es una nación predominantemente ortodoxa, y la destrucción de la fe y su reemplazo por una religión mundial única es Un desideratum de los más importantes en el plan mundial de esclavitud.

De hecho, como se puede ver con la vista clara y la mente clara, los países del antiguo bloque comunista, como Hungría, Polonia, Bulgaria y Rumania están subyugados a los centros financieros internacionales, que han provocado la crisis financiera internacional.

Con respecto a Rumania, el país que ha alcanzado el último lugar en Europa en el nivel de vida, podemos decir que los objetivos de la subyugación, del propósito del ocultismo internacional, que también imponen una nueva forma de esclavitud, se están siguiendo, utilizando las técnicas modernas de uniformidad. conciencia, lavado de cerebro, manipulación y sumisión ciega de las masas a través de los medios de comunicación.

Todos los bancos están privatizados y tienen una mayoría de capital extranjero, los recursos naturales y todas las demás riquezas son cedidas o enajenadas a estructuras extranjeras, y la deuda externa con las organizaciones ocultas planetarias, el FMI y el Banco Mundial, pronto aumentará a más de 100 mil millones de euros.

En la mayoría de las encuestas de opinión, los rumanos se consideran una nación ante una crisis económica y política social no planificada. Pero eso no les impide, desafortunadamente, ver desapercibidos indiferentemente, indiferentemente a lo que les está sucediendo, atribuyendo a todo el desastre nacional la crisis mundial y la incoherencia de quienes nos guían, aunque la realidad es muy diferente.

Los ataques provenientes del exterior son sostenidos desde el interior por aquellos que han sido entregados a los objetivos ocultos de la dominación del mundo, y quienes, aunque aumentaron gradualmente en agresión, se han convertido en la guerra psicológica y de los medios de comunicación de hoy en día para convertirse en un hecho común que ya a casi nadie molesta.

Tuzla, Rumania el 5 de julio de 2018
Profesor Jurista Dragoi Marin Diputado Adjunto de Radio Metafora Periódico Seattle, W.A., EE.UU. www.radiometafora.ro

Deja un comentario